Dumnezeirea Domnului Isus
Fundamentul scripturistic al faptului că Isus Hristos este Dumnezeu

SoundWords

© SoundWords, Online începând de la: 20.09.2018, Actualizat: 21.09.2018

Dacă prezentăm aici unele gânduri referitoare la una din tainele cele mai sfinte ale Dumnezeirii, atunci conştienţi nu vorbim despre o demonstrare, deoarece în cadrul acestei teme suntem în pericol să argumentăm prea mult cu mintea. Dumnezeirea Domnului Isus şi adevărata Sa natură umană sunt una din tainele cele mai mari ale Scripturii. Însă aceasta nu înseamnă că această taină este complet ascunsă sau foarte nebuloasă, ci înseamnă că ea este revelată, însă greu de înţeles de mintea omenească. Este ceva pe care noi trebuie să-l primim prin ascultarea credinţei. Preocuparea cu această temă având un fel de gândire carnal poate aduce cu sine numai judecată. Locuitorii Bet-Şemeş-ului s-au uitat în chip nechibzuit în Chivotul legământului (o imagine a Domnului Isus) şi imediat au fost judecaţi din cauza aceasta. De aceea vrem să ne ocupăm cu această temă într-un duh de reverenţă şi sfinţenie.

În principal vom lăsa Scriptura Însăşi să vorbească şi numai ici şi acolo vom face un comentariu.

Comparaţie Vechiul Testament cu Noul Testament

Isaia 9.6

Luca 2.6,7

Pentru că un Copil nu S-a născut, un Fiu nu S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; şi-I vor pune numele: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu puternic, Părinte al eternităţii, Domn al păcii.

Şi a fost că, pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască; şi L-a născut pe Fiul ei cel întâi-născut şi L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat în iesle.

Conform evangheliei după Matei 1 şi evangheliei după Luca 2 acesta este clar Domnul Isus.

Psalmul 45.6,7

Evrei 1.8,9

Tronul Tău, Dumnezeule, este în vecii vecilor; sceptrul împărăţiei Tale este un sceptru de dreptate. …

… iar către Fiul: „Tronul Tău, Dumnezeule, este în veacul veacului; şi un toiag de dreptate este toiagul Împărăţiei Tale;

Acest verset este aplicat în Noul Testament în Evrei 1.8-9 la Domnul Isus

Ieremia 23.6

1 Corinteni 1.30

În zilele Lui, Iuda va fi mântuit şi Israel va locui în siguranţă. Şi acesta este Numele Lui, cu care Se va numi: „Domnul, Dreptatea noastră”.

Iar din El, voi sunteţi în Hristos Isus, care a devenit pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate şi sfinţenie şi răscumpărare,

Domnul Isus este dreptatea noastră. Acesta este un adevăr de bază al întregului Nou Testament. Domnul este Isus Hristos!

Isaia 7.14

Matei 1.23

De aceea, Domnul Însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată şi va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel.

Iată, fecioara va rămâne însărcinată şi va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel, care tradus este: Dumnezeu cu noi.

Emanuel înseamnă „Dumnezeu cu noi” şi este aplicat în Noul Testament la Domnul Isus.

Isaia 40.3

Marcu 1.3

Glasul unuia care strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi în pustiu un drum pentru Dumnezeul nostru!”

Glas al unuia care strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările!”

Domnul [Iehova] din Vechiul Testament este Domnul Isus. Frumoasă este adăugarea din Isaia „pentru Dumnezeul nostru”.

Zaharia 2.10,11

Matei 25.31-46

„Cântă şi bucură-te, fiică a Sionului, pentru că, iată, Eu vin şi voi locui în mijlocul tău”, zice Domnul. Şi multe naţiuni se vor alipi de Domnul în ziua aceea. „Şi Îmi vor fi popor; şi Eu voi locui în mijlocul tău” şi vei cunoaşte că Domnul oştirilor m-a trimis la tine.

Dar, când va veni Fiul Omului în gloria Sa, şi toţi îngerii cu El, atunci va şedea pe tronul gloriei Sale;

Împlinirea este încă de viitor şi se referă la venirea Domnului Isus (vezi de exemplu în Matei 25.31-46)

Zaharia 12.1

Zaharia 12.10 (Ioan 19.34)

Profeţia cuvântului Domnului despre Israel. Aşa zice Domnul care întinde cerurile şi pune temelia pământului şi întocmeşte duhul omului înăuntrul lui: …

Şi [Eu, Domnul] voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului duhul îndurării şi al cererilor; şi vor privi spre Mine, Acela pe care L-au străpuns; şi vor boci pentru El, cum este cineva în amărăciune pentru întâiul său născut.

Cu toate că vorbeşte Dumnezeul legământului „Iehova”, după aceea se spune în versetul 10: „vor privi spre Mine.” Nimeni nu se îndoieşte că aceasta se referă la Domnul Isus în Noul Testament, atunci când soldatul I-a străpuns coasta.

Zaharia 14.5

1 Tesaloniceni 3.13

Şi voi veţi fugi prin valea munţilor Mei, pentru că valea munţilor se va întinde până la Aţel; şi veţi fugi cum aţi fugit dinaintea cutremurului în ziua lui Ozia, împăratul lui Iuda.” Şi Domnul Dumnezeul Meu va veni, şi toţi sfinţii împreună cu El.

… să vă întărească inimile, ca să fie fără vină în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru, la venirea Domnului Isus cu toţi sfinţii Săi.

Aceasta se referă clar la Domnul Isus, când El va veni cu toţi ai Săi „cu putere şi cu glorie mare” (vezi 1 Tesaloniceni 3.13).

Daniel 7.9,13,22

Apocalipsa 1.14

Versetul 9: Am privit până au fost puse nişte tronuri, şi Cel Bătrân de zile S-a aşezat. Veşmântul lui era alb ca zăpada şi perii capului Său ca lâna curată; tronul Lui era flăcări de foc şi roţile lui, foc arzător.

Versetul 13: Am privit în viziunile de noapte şi, iată, Unul ca un Fiu al Omului venea cu norii cerurilor; şi S-a apropiat de Cel Bătrân de zile şi L-au adus înaintea Lui.

Versetul 22: până a venit Cel Bătrân de zile şi judecata a fost dată sfinţilor Locurilor Preaînalte şi a sosit timpul hotărât şi sfinţii au luat în stăpânire împărăţia.

… capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; şi ochii Lui ca o flacără de foc;

În Daniel este vorba de două „Persoane”, şi anume de „Cel Bătrân de zile” (Dumnezeu) şi de „Fiul Omului”.

În Apocalipsa 1 este clar vorba de Isus Hristos. Însă El este descris aici cu însuşirile „Celui Bătrân de zile”. Aceasta este una din dovezile cele mai frumoase, că Isus Hristos este Dumnezeu. Este totodată una din cele mai frumoase taine, pe care noi nu o putem înţelege pe deplin cu mintea noastră.

Isaia 40.11

Evrei 13.20

El [Domnul] Îşi va paşte turma ca un Păstor, va strânge mieii în braţul Său şi-i va purta la sânul Său; El le va călăuzi blând pe cele care alăptează.

Iar Dumnezeul păcii, care L-a adus înapoi dintre morţi prin sângele legământului etern pe Domnul nostru Isus, Păstorul cel mare al oilor, …

Suplimentar se poate cita şi Ioan 10, unde Domnul Isus ne este prezentat ca Păstorul cel bun.

Psalmul 97.9

Ioan 3.31

Pentru că Tu, Doamne [Iehova], Tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul. Tu eşti foarte înălţat, mai presus de toţi dumnezeii.

Cine vine de sus este mai presus de toţi. Cine este de pe pământ, de pe pământ este şi de pe pământ vorbeşte. Cine vine din cer este mai presus de toţi …

Ioan vorbeşte clar despre Domnul Isus.

Ioel 2.32

Faptele apostolilor 2.21

Şi va fi aşa: oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit: pentru că pe muntele Sionului şi în Ierusalim va fi eliberare, după cum a zis Domnul, printre cei rămaşi pe care îi va chema Domnul.

Şi va fi că oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.

Concordanţa celor două afirmaţii este clară. Este uimitoare marea linie directoare din Cuvântul lui Dumnezeu, şi anume că totul este îndreptat spre Domnul Isus.

Psalmul 102.25-27

Evrei 1.8,10,12

Tu ai întemeiat pământul la început şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale; ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; şi toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veşmânt şi se vor schimba, dar Tu eşti Acelaşi şi anii Tăi nu se vor sfârşi.

Tronul Tău, Dumnezeule, este din veşnicie în veşnicie şi un toiag de dreptate este toiagul Împărăţiei Tale; Şi: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrări ale mâinilor Tale. le vei face sul ca pe un veşmânt şi vor fi schimbate; dar Tu eşti Acelaşi şi anii Tăi nu se vor sfârşi.

Acolo unde psalmistul vorbeşte despre Dumnezeu, epistola către Evrei aplică acelaşi loc la Domnul Isus Hristos.

Mica 5.2

Luca 2.4-7

Şi tu, Betleeme, Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine Îmi va ieşi cel care va fi Stăpânitor în Israel, ale cărui origini sunt din vechime, din zilele eternităţii.

… şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, spre Iudeea, în cetatea lui David, care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din familia lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, care era logodită cu el, ea fiind însărcinată. Şi a fost că, pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască; şi L-a născut pe Fiul ei cel întâi-născut şi L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat în iesle, pentru că nu era loc pentru ei în han.

Aici este prorocit locul de naştere al Domnului şi totodată este arătat clar că Domnul Isus este din veşnicie. El este Cel veşnic! (Isaia 9.6; Părintele veşniciei)

Eclesiastul 12.14

2 Corinteni 5.10 / 2 Timotei 4.1

Pentru că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, cu orice lucru ascuns, fie bun, fie rău.

2 Corinteni 5.10

Pentru că noi toţi trebuie să fim arătaţi înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să primească cele făcute în trup, potrivit cu cele ce a făcut, fie bine, fie rău.

2 Timotei 4.1

Te îndemn înaintea lui Dumnezeu şi a lui Hristos Isus, care îi va judeca pe cei vii şi pe cei morţi, şi pentru arătarea sa şi pentru Împărăţia Sa: …

Noi nu putem despărţi pe Domnul Isus de Dumnezeu. Este o unitate, pe care noi nu o putem înţelege. Noi constatăm, ne uimim şi adorăm!

Ieremia 10.10

Ioan 14.6 / 1 Timotei 6.13-16

Dar Domnul Dumnezeu este adevăr, El este Dumnezeul cel viu şi Împăratul eternităţii. De furia Lui se cutremură pământul şi naţiunile nu por suporta mânia Lui.

Ioan 14.6:

Isus i-a spus: Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa.

1 Timotei 6.13-16:

Îţi poruncesc înaintea lui Dumnezeu, Cel care le păstrează pe toate în viaţă, şi a lui Hristos Isus, care a mărturisit înaintea lui Ponţiu Pilat buna mărturisire, să păzeşti porunca fără pată, fără vină, până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos; pe care, la timpul ei, o va arăta fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, El care singur are nemurirea, locuind într-o lumină de care nu te poţi apropia, pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea; Lui fie onoare şi putere eternă! Amin.

Domnul Isus este adevărul. Domnul Isus este Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, şi cu toate acestea vedem în locurile citate că Domnul Isus nu poate fi despărţit de Dumnezeu, Şi aici unitatea devine vizibilă.

Isaia 6.3-5

Ioan 12.41

Şi unul striga către altul şi zicea: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor; tot pământul este plin de gloria Lui”. … Atunci am zis: „Vai de mine!” pentru că sunt pierdut; pentru că sunt un om cu buze necurate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate; pentru că ochii mei L-au văzut pe Împăratul, Domnul oştirilor”!

Isaia a spus aceasta când a văzut gloria Lui şi a vorbit despre El.

Isaia a văzut gloria Domnului. Ioan ne spune: Era gloria Domnului Isus.

Isaia 43.16,25

Marcu 2.7,10 / Coloseni 3.13

Aşa zice Domnul, care face o cale în mare şi o cărare în apele puternice … Eu, Eu sunt Acelaşi, care îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi aminti de păcatele tale.

Marcu 2.7,10

Pentru ce vorbeşte acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele, decât Unul singur, Dumnezeu?

Dar, ca să ştiţi că Fiul Omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele, i-a zis paraliticului: …

Coloseni 3.13

… îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum şi Hristos v-a iertat, aşa şi voi.

Întrebarea cărturarilor şi fariseilor era corectă. Numai Dumnezeu putea să ierte păcatele. Dar Dumnezeu era tocmai între ei. Tocmai pentru că Hristos poate rosti iertare (vezi Coloseni 3.13), El Se dovedeşte ca Dumnezeu.

2 Împăraţi 5.7

Marcu 1.40-42

Şi a fost aşa: cum a citit împăratul lui Israel scrisoarea, şi-a sfâşiat hainele şi a zis: „Sunt eu Dumnezeu, ca să omor sau să înviez, de trimite acesta la mine să vindec un om de lepra lui? Luaţi seama deci, vă rog, şi vedeţi cum caută pricină împotriva mea.”

Şi a venit la El un lepros, rugându-L şi îngenunchind înaintea Lui şi spunându-I: „Dacă vrei, poţi să mă curăţeşti”. Iar Isus, făcându-I-se milă, întinzând mâna, l-a atins şi i-a spus: „Vreau, fii curăţit!” Şi, pe când vorbea El, îndată s-a depărtat lepra de el şi a fost curăţit.

În evanghelia după Marcu 1 este vindecat un lepros de Domnul Isus. În Vechiul Testament aceasta o putea face numai Dumnezeu. Dar deoarece Dumnezeu era între ei, Hristos a avut puterea să vindece şi un lepros. La un studiu exact se vede mărimea şi frumuseţea Aceluia care de bună voie a luat locul unui slujitor. Aceste locuri ar trebui să ne conducă la adorare!

Isaia 44.6

Apocalipsa 1.17

Aşa zice Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: Eu sunt Cel dintâi şi Eu sunt Cel din urmă şi în afară de Mine nu este Dumnezeu.

Şi, când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort: şi El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine, spunând: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi, şi Cel din urmă …

Această antiteză ne arată din nou că Isus Hristos este Dumnezeu. În Vechiul Testament se spune: „În afară de Mine nu este Dumnezeu”, şi cu toate acestea Ioan foloseşte tocmai gândul acesta aici în Apocalipsa 1.17, că Hristos este Cel dintâi şi Cel din urmă. Una din dovezile cele mai clare pentru Dumnezeirea Domnului Isus.

Exodul 3.14

Ioan 18.6

Şi Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a zis: „Aşa să spui copiilor lui Israel: »Eu sunt« m-a trimis la voi.”

Când [Isus] le-a spus: „Eu sunt!”, s-au dat înapoi şi au căzut la pământ.

Evanghelia după Ioan este plină de propoziţii „Eu sunt!”: Eu sunt viaţa; Eu sunt pâinea; Eu sunt lumina; Eu sunt adevărul; Eu sunt calea, şi aşa mai departe.

Referiri în Noul Testament la Dumnezeirea Domnului Isus

Ioan 10.30

Eu şi Tatăl una suntem.

Deseori se spune că Domnul Isus ar fi „un gând” cu Tatăl. Însă cuvântul „unul/una” în nici un loc din Noul Testament nu înseamnă „a fi una” în sensul „a gândi la fel”. Dimpotrivă: în Filipeni 2.2, unde se spune explicit „gândind una”, sunt alte cuvinte în limba greacă. Aici în Ioan 10.30 „una” înseamnă un Dumnezeu, în contrast cu doi dumnezei sau chiar mai mulţi.

Filipeni 2.6-8

… fiind în chip de Dumnezeu, n-a considerat de apucat să fie egal cu Dumnezeu, ci S-a golit pe Sine Însuşi, luând chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. Şi la înfăţişare fiind găsit ca un om, S-a smerit pe Sine, făcându-Se ascultător până la moarte, şi chiar moarte de cruce.

El a luat chip de rob, El, Cel care în acelaşi timp a rămas în chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu a căutat zadarnic mii de ani, să vadă dacă este măcar unul care să facă binele, dar El a spus: „Iată, vin; în sulul cărţii este scris despre Mine. Este desfătarea Mea, să fac plăcerea Ta, şi Legea Ta este înăuntrul inimii mele” (Psalm 40,7-8); Evrei 10.7). El a luat de bună voie chip de rob. Aceasta dovedeşte, că El este Dumnezeu! Dacă El nu ar fi fost Dumnezeu, El nu ar fi putut lua chipul unui rob. Noi oamenii suntem de la natură sclavi, fie că suntem sclavi ai păcatului sau sclavi ai lui Dumnezeu. Şi îngerii sunt slujitori ai lui Dumnezeu; ei au slujit Domnului Isus. Deci nici ei şi nici noi nu puteam să luăm chip de rob, căci noi eram deja sclavi. Ceea ce pentru un om este păcatul, şi anume să părăsească starea sa, era la El o faptă divină de dezbrăcare de Sine. El, Cel care era Dumnezeu, putea fi revelat în carne (1 Timotei 3.16). O Persoană, în chipul lui Dumnezeu şi în chip de rob! Poţi tu înţelege aceasta? „Nimeni nu cunoaşte pe Fiul, în afară de Tatăl” (Matei 11.27). Taina Fiului este de neînţeles pentru un copil al omului. Chip de rob şi chipul lui Dumnezeu – ce contrast! Şi aceasta într-o Persoană!

1 Ioan 5.20

Şi ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere ca să Îl cunoaştem pe Cel adevărat; şi noi suntem în Cel adevărat, în Fiul Său, Isus Hristos. El este adevăratul Dumnezeu şi viaţa veşnică.

Unul din locurile cele mai clare referitoare la Dumnezeirea Domnului Isus.

Ioan 1.1,14

La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.

Şi Cuvântul S-a făcut carne şi a locuit printre noi (şi noi am privit gloria Lui, glorie ca a Singurului de la Tatăl), plin de har şi de adevăr;

Un loc clar referitor la Dumnezeirea Domnului Isus

1 Timotei 3.16

Şi cu adevărat, mare este taina evlaviei: „Dumnezeu S-a arătat în carne, a fost îndreptăţit în Duh, a fost văzut de îngeri, a fost predicat între naţiuni, a fost crezut în lume, a fost primit sus în glorie.”

 

Ioan 14.9

Isus i-a spus: „De atâta timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl; şi cum spui tu: „Arată-ni-L pe Tatăl”?

Locul acesta într-adevăr nu este o dovadă pentru Dumnezeirea Domnului, însă locul acesta sprijină toate pasajele biblice anterioare.

Tit 2.13

… aşteptând fericita speranţă şi arătarea gloriei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos.

Isus Hristos marele nostru Dumnezeu şi Mântuitorul nostru.

Ioan 20.28

Toma a răspuns şi a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

Toma mărturiseşte pe Domnul ca Domn şi Dumnezeu.

Iuda 25

singurului Dumnezeu, Mântuitor al nostru prin Isus Hristos, Domnul nostru, fie glorie, măreţie, putere şi autoritate, mai înainte de orice veac, şi acum şi în toate veacurile! Amin.

Şi aici vedem legătura şi unitatea între Dumnezeu şi Isus Hristos.

Coloseni 2.9

Pentru că în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.

 

Evrei 1.3

… fiind strălucirea gloriei Sale şi întipărirea Fiinţei Sale şi susţinând toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui, după ce prin Sine Însuşi a făcut curăţirea de păcate, S-a aşezat la dreapta Măririi în cele înalte,

 

Ioan 10.33

Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună Te ucidem cu pietre, ci pentru hulă şi pentru că Tu, Om fiind, Te faci pe Tine Însuţi Dumnezeu”.

Desigur Domnul Isus nu S-a făcut Dumnezeu, ci El era Dumnezeu. Însă iudeii au tras concluzia justă, căci prin faptul că L-au legitimat pe Domnul Isus ca Fiul lui Dumnezeu, El trebuia să fie şi Dumnezeu. Aceasta o ştia orice iudeu care cunoştea Scripturile,

În afară de aceasta Domnul Isus este:

  • atotprezent: Matei 18.20; 28.20; Ioan 3.13
  • atotputernic: Psalmul 45.4; Filipeni 3.21; Apocalipsa 1.8
  • atotştiutor: Ioan 16.30; 21.17

Tradus de la: Die Gottheit des Herrn Jesus

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole din categoria Isus Hristos (48)

Mai multe articole ale autorului SoundWords (39)

Mai multe articole despre cuvântul cheie Martorii lui Iehova (1)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen