Neemia – un rob slujitor credincios al lui Dumnezeu (7)
Neemia 7

Stephan Isenberg

© SoundWords, Online începând de la: 19.02.2019, Actualizat: 19.02.2019

Versete călăuzitoare: Neemia 7

Fiecare are misiunea lui

Neemia 7.1-3: Şi a fost aşa: după ce s-a construit zidul şi am aşezat uşile, au fost rânduiţi uşierii şi cântăreţii şi leviţii. Şi am dat lui Hanani, fratele meu, şi lui Hanania, căpetenia peste cetăţuie, grija asupra Ierusalimului: pentru că el era om credincios şi se temea de Dumnezeu mai mult decât alţii. Şi le-am spus să nu deschidă porţile Ierusalimului până nu va arde soarele; şi când sunt ei încă acolo, să închidă uşile şi să le zăvorască şi să pună paznici dintre locuitorii Ierusalimului, fiecare la straja lui şi fiecare în dreptul casei lui.

În capitolul acesta este restabilită ordinea în casa lui Dumnezeu. Neemia rânduieşte pe păzitorii uşilor, pe cântăreţi şi pe leviţii. Fiecare trebuie să îndeplinească misiunea lui, şi la fel este şi în Adunarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie credincioşilor din Corint:

 • 1 Corinteni 12.28: Şi Dumnezeu a pus pe unii în Adunare: întâi, apostoli; al doilea, profeţi; al treilea, învăţători; apoi puteri miraculoase; apoi daruri de vindecări, ajutorări, cârmuiri, felurite limbi.

Indiferent dacă înaintea ochilor noştri darurile sunt mari sau sunt cele mai neînsemnate – toate sunt necesare pentru zidirea sufletească a trupului lui Hristos. Probabil nu ne-am fi aşteptat la aceasta, dar şi „ajutorarea” este un dar al harului. Pe lângă aceasta ungerea cu Duhul Sfânt este la fel de necesară, precum este la vorbirea în limbi sau darea de învăţătură din Cuvântul lui Dumnezeu.

Într-un parc de maşini uneori sunt maşini uriaşe. Însă mereu vine cineva cu o lucrare aparent neînsemnată, punând o picătură de ulei într-un anumit loc al maşinii. Pentru ca în parcul de maşini lucrurile să funcţioneze aşa cum trebuie, această lucrare este indispensabilă. La fel şi în Adunare sunt din aceia care ici şi colo pun o picătură de ulei, uneori oameni cu totul neluaţi în seamă. Ei vizitează probabil bolnavi, menţin ordinea şi curăţenia în localul de adunare sau se roagă pentru slujitorii care stau în prima linie.

În versetul 1 sunt amintiţi păzitorii uşii. Ferice de adunarea care are încă uşieri. Noi avem nevoie de fraţi şi de cei care poartă răspundere, care au un ochi pentru ce se introduce în Adunare şi pentru ceea ce trebuie ţinut afară. În mod deosebit când este vorba de Masa Domnului (sau repertoriul de cântări al Adunării), este important să ştim că este Masa Domnului şi la ea pot lua parte numai aceia care sunt un mădular al trupului lui Hristos, care nu sunt caracterizaţi de o umblare necuviincioasă sau de învăţătură falsă, sau se arată indiferenţi faţă de aceste lucruri. Să ne gândim în privinţa aceasta la Pavel în Faptele apostolilor 9, când nu a fost primit în chip uşuratic în Ierusalim. Barnaba era un uşier, care s-a preocupat cu chestiunea şi a prezentat-o apostolilor:

 • Faptele apostolilor 9.26,27: Şi, ajungând [el, Pavel] la Ierusalim, încerca să se alăture ucenicilor şi toţi se temeau de el, necrezând că era ucenic. Dar Barnaba l-a luat şi l-a adus la apostoli şi le-a istorisit cum pe drum Îl văzuse pe Domnul şi că El îi vorbise, şi cum în Damasc a vorbit cu îndrăzneală în Numele lui Isus.

În continuare sunt numiţi cântăreţii. La cine ne putem gândi în acest caz? Nu este apostolul Pavel un exemplu pentru cântăreţii nou-testamentali, când el exclamă în Romani 11.33-36:

 • Romani 11.33-36: O, adânc al bogăţiilor şi al înţelepciunii şi al cunoştinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi de neînţelese căile Lui! Pentru că „cine a cunoscut gândul Domnului? sau cine a fost sfătuitorul Lui? sau cine I-a dat Lui întâi, şi să-i fie răsplătit?“ Pentru că din El şi prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui fie gloria pentru totdeauna! Amin.

 Apostolul Pavel preamăreşte mereu în scrierile sale pe Dumnezeu şi Tatăl. Să ne gândim şi la preamărirea din Efeseni 1 şi la imnul închinat lui Hristos în Filipeni 2. Sunt între noi astfel de cântăreţi, care aduc lui Dumnezeu „permanent o jertfă de laudă” şi se prostern înaintea lui Dumnezeu în adorare? Dacă o adunare (biserică) este o adunare (biserică) adoratoare se poate recunoaşte deseori deja din cartea de cântări. Să ne întrebăm cu îndrăzneală, dacă mai cântăm cântări care au ţelul de a glorifica pe Dumnezeu. Sau cântăm mai mult cântări în care în cele din urmă este vorba numai despre binecuvântările şi privilegiile noastre – cântări prin care în cele din urmă nu înălţăm pe Domnul nostru, ci sărbătorim întoarcerea noastră la Dumnezeu?

În versetul 1 sunt numiţi şi leviţii, şi aceştia sunt aceia care au fost puşi la dispoziţia preoţilor, ca să-i sprijine pe aceştia în lucrare. În capitolul 8 aflăm că leviţii au preluat lucrarea de vestire a Cuvântului lui Dumnezeu:

 • Neemia 8.7: … leviţii explicau poporului legea.

Aşa sunt astăzi toţi credincioşii o generaţie preoţească, şi fiecare lucrare a unui învăţător (levit) trebuie să sprijine preoţia tuturor credincioşilor. Fiecare lucrare doctrinară trebuie să facă din noi preoţi mai buni.

Versetele Neemia 7.2 şi 3 se referă la doi slujitori deosebiţi cu nume, care au primit misiunea de păzitori ai uşilor. Aceasta subliniază necesitatea foarte importantă a slujbei unui uşier şi în zilele noastre. Slujba de uşier pune baza pentru funcţionarea unei Adunări (Biserici) biblice.

Dumnezeu caută conlucrători credincioşi

Neemia alege doi bărbaţi credincioşi. Unul din ei, Hanani, a purtat pe inimă decăderea Ierusalimului şi a dovedit disponibilitatea de a merge drumul lung de la Ierusalim la Neemia la curtea împăratului din Persia; şi celălalt a făcut deja experienţă în funcţia de conducere, el era căpetenia peste palat şi era foarte credincios şi temător de Dumnezeu (Neemia 7.1-3).

Dumnezeu caută împreună-lucrători credincioşi şi temători de Dumnezeu, care au interes pentru ceea ce este important pentru Dumnezeu. Sunt mulţi care vor să lucreze în Împărăţia lui Dumnezeu, însă sunt puţini care au cu adevărat simţământul pentru ceea ce mişcă inima lui Dumnezeu. În lucrare nu este vorba că noi înşine ne căutăm câmpul de lucru şi procedăm conform condiţiilor puse de noi, ci că noi ne predăm necondiţionat lui Dumnezeu.

Apostolul Pavel nu a adunat în jurul lui orice credincioşi, ci pe aceia care au putut fi găsiţi ca fiind credincioşi. Noi nu mai putem fi dotaţi cu autoritatea pe care a avut-o Pavel, cu privire la punerea şi rânduirea de bătrâni şi slujitori, însă întotdeauna trebuie să luăm seama la lucrarea Duhului, când Duhul Sfânt pune din aceia (Faptele apostolilor 20.28) care trebuie să stea în mod deosebit înaintea turmei. Turma face bine să dea ascultare cerinţei apostolului, când scrie:

 • 1 Tesaloniceni 5.12: Vă rugăm dar, fraţilor, să recunoaşteţi pe cei care se ostenesc între voi şi vă conduc în Domnul şi vă sfătuiesc.

Pavel s-a înconjurat cu mulţi fraţi credincioşi, şi la fel Petru şi Ioan au ştiut să preţuiască credincioşia în lucrare:

 • 1 Corinteni 4.17: Pentru aceasta vi l-am trimis pe Timotei, care este copilul meu preaiubit şi credincios în Domnul, care vă va aminti căile mele care sunt în Hristos, după cum dau învăţătură pretutindeni, în fiecare adunare.

 • Efeseni 6.21: Iar ca să ştiţi şi voi cele despre mine, ce fac, toate vi le va face cunoscut Tihic, preaiubitul frate şi slujitor credincios în Domnul. (compară şi Coloseni 4.7)

 • Coloseni 4.9: … împreună cu Onisim, credinciosul şi preaiubitul frate, care este dintre voi. Ei vă vor face cunoscut toate cele de aici.

 • 1 Timotei 1.12: Mulţumesc Celui care m-a întărit, lui Isus Hristos, Domnul nostru, că m-a socotit credincios, punându-mă în slujbă, pe mine, care mai înainte eram un hulitor şi un persecutor şi un batjocoritor.

 • 1 Petru 5.12: Prin Silvan, fratele credincios, …

 • Apocalipsa 2.13: Ştiu unde locuieşti; unde este tronul lui satan; şi ţii cu tărie Numele Meu şi n-ai tăgăduit credinţa Mea, chiar în zilele în care Antipa, martorul Meu credincios, care a fost ucis printre voi, unde locuieşte satan.

 • 2 Timotei 2.2: Şi cele ce ai auzit de la mine înaintea multor martori încredinţează la oameni de încredere, care să fie capabili să-i înveţe şi pe alţii.

Neemia a găsit în jurul lui şi pe unii fraţii, pe care el i-a cunoscut ca fiind credincioşi şi temători de Dumnezeu şi de care era convins că ei erau interesaţi în primul rând şi în toate de glorificarea lui Dumnezeu.

Şi despre credincioşii unor adunări (biserici) se spune de două ori că ei erau „credincioşi” (Efeseni 1.1; Coloseni 1.2). Este interesant în acest caz, că erau tocmai acele adunări în care Pavel a putut vorbi şi despre poziţia cerească a Adunării şi despre taina lui Hristos.

Vrei şi tu să fi un rob slujitor credincios al Domnului, despre care se poate mărturisii:

 • Evrei 3.5: Şi Moise, în adevăr, a fost „credincios în toată casa Lui”, ca servitor.

Credincioşia se caracterizează în mod deosebit prin aceea că eşti conştient de sfinţenia casei lui Dumnezeu. Hanani şi Hanania au preluat slujba de păzitori ai uşi, şi ei trebuiau să deschidă porţile abia atunci când soarele strălucea fierbinte, adică, ei trebuiau să fie deplin siguri – ei trebuiau să poarte grijă, ca nici un element străin să nu intre în cetatea sfântă. Însă ei trebuiau să fie atenţi şi ca în propriile lor case să nu vină elemente străine.

Neemia 7.3: … şi să pună paznici dintre locuitorii Ierusalimului, fiecare la straja lui şi fiecare în dreptul casei lui.

Neemia ştia: dacă îi reuşeşte vrăjmaşului ca noi să tolerăm lucruri ne curate şi rele în casele noastre, atunci acestea îşi vor găsi intrare mai devreme sau mai târziu şi în casa lui Dumnezeu.

În zilele noastre asemănarea cu lumea este cu siguranţă vrăjmaşul cel mai mare. Învăţăturile false pot fi repede recunoscute, însă asemănarea cu lumea corespunde prea mult înclinaţiilor noastre naturale, aşa că deseori nici nu remarcăm sau ne închidem lăuntric să considerăm ceva ca fiind lumesc, deoarece îl iubim deja.

Partea anterioară Partea următoare


Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknecht Gottes (7)

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole din categoria Comentarii (81)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen