Ce este „taina”?
Efeseni 3.1-10

Norman Anderson

© SoundWords, Online începând de la: 18.02.2021, Actualizat: 18.02.2021

Versete călăuzitoare: Efeseni 3.1-10

Efeseni 3.1-10: Pentru aceasta, eu, Pavel, întemniţatul lui Hristos Isus pentru voi, naţiunile (dacă, în adevăr, aţi auzit de administrarea harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi: că prin descoperire mi-a fost făcută cunoscut taina – după cum am scris mai înainte pe scurt, din care, citind, puteţi înţelege priceperea mea în taina lui Hristos – care în alte generaţii n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor, aşa cum a fost descoperită acum sfinţilor Săi apostoli şi profeţi prin Duh; că naţiunile sunt împreună-moştenitoare şi din acelaşi trup şi împreună-părtaşe ale promisiunii în Hristos Isus, prin Evanghelie, al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu dat mie, după lucrarea puterii Lui. Mie, mai mic decât cel mai mic dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta: să vestesc printre naţiuni Evanghelia bogăţiei de nepătruns a lui Hristos şi să pun în lumină înaintea tuturor care este administrarea tainei ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a creat toate, pentru ca înţelepciunea atât de felurită a lui Dumnezeu să fie făcută cunoscut acum, prin Adunare, stăpânirilor şi autorităţilor în cele cereşti.

Este important să ştim ce este taina: ea este revelarea nespus de mare a perioadei actuale. Perioada aceasta a început odată cu coborârea Duhului Sfânt prin Domnul nostru Isus Hristos, Omul înviat, în ziua de Rusalii (Faptele apostolilor 2). Ea va înceta când Domnul Isus va reveni să răpească la Sine pe ai Săi.

Apostolul Pavel vorbeşte în Efeseni 3.2 despre „administrarea harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi”.Cuvântul acesta, „administrare”, este folosit şi în Luca 16.2-4. Această administrare specială, care a fost încredinţată lui Pavel, însemna facerea cunoscut (în mod deosebit) naţiunilor a adevărului tainei. Această taină el a primit-o împreună cu ceilalţi apostoli prin descoperire. I-a făcut plăcere Domnului să reveleze (să dea la o parte acoperitoarea sau perdeaua) prin Duhul Sfânt marea taină a lui Dumnezeu, care era ascunsă în veacurile trecute. Însă numai lui Pavel i-a fost încredinţată slujba sau administrarea acestei taine. De aceea învăţătura despre aceasta o găsim numai în epistolele apostolului Pavel. Referiri la taină găsim în epistola către Romani, în 1 Corinteni, în epistolele către Coloseni şi Efeseni. Ultima epistolă numită dă o afirmaţie clară şi precisă despre ceea ce este taina. În Efeseni 3.6 citim că taina cuprinde trei elemente:

 1. Naţiunile vor trebui să fie împreună-moştenitoare.
 2. Ele vor trebui să constituie un singur
 3. Ele vor trebui să fie împreună-părtaşe la făgăduinţele lui Dumnezeu în Hristos prin Evanghelie.

Astfel noi suntem împreună-moştenitori, împreună-trup şi împreună-părtaşi ai făgăduinţei lui Dumnezeu. Pe drept am putea întreba: Cu cine sunt uniţi credincioşii dintre naţiuni? Aşa cum aceeaşi epistolă ne învaţă clar (vezi în mod deosebit Efeseni 2): cu credincioşii dintre iudei. Dacă, aşa cum învăţăm din Efeseni 2.1-6, aceşti credincioşi sunt uniţi cu Hristosul înviat şi strămutat în cer, la fel ei sunt uniţi unii cu alţii, aşa cum suntem învăţaţi în Efeseni 2.11-17. Capitolul acesta are în vedere trei ţeluri mari:

 1. Efeseni 2.7 – pentru ca Dumnezeu să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătate faţă de noi, în Hristos Isus
 2. Efeseni 2.16 – pentru ca ei să fie împăcaţi cu Dumnezeu într-un singur trup
 3. Efeseni 2.22 – pentru ca Dumnezeu să aibă o locuinţă, în care El poate locui acum prin Duhul.

Aceasta înseamnă deci: credincioşii dintre naţiuni şi dintre iudei vor fi vasul pentru desfăşurarea bogăţiilor lui Dumnezeu în veacurile viitoare; ei sunt acum trupul lui Hristos pentru exprimarea vieţii lui Hristos, şi ei sunt acum locuinţa lui Dumnezeu, în care El locuieşte spre bucuria Sa şi prin care El Se face cunoscut pe Sine Însuşi în har minunat. Deci credincioşii dintre păgâni şi cei dintre iudei sunt subiecte ale tainei.

 1. Mai întâi, credincioşii dintre păgâni şi dintre iudei sunt împreună-moştenitori. 

  Aceasta înseamnă că ei împreună, colectiv, împart moştenirea imensă, despre care este vorba în Efeseni 1. Conform versetelor 9 şi 10 Dumnezeu ne-a făcut „cunoscut taina voii Sale, după buna Sa plăcere pe care Şi-a propus-o în Sine Însuşi” (Efeseni 1.9,10).

  În administrarea plinătăţii timpurilor El va aduce toate lucrurile împreună într-o singură Persoană, în Hristos. Această expresie deosebită „plinătatea timpurilor” ne conduce la lumea viitoare, când Domnul nostru, Unsul lui Dumnezeu, va fi mai presus de orice în univers, va fi arătat şi recunoscut ca atare de orice fiinţă inteligentă. S-au scurs multe perioade de timp în istoria căilor lui Dumnezeu cu omul. Toate au fost caracterizate prin aceea că omul a eşuat în a duce la bun sfârşit ceea ce Dumnezeu i-a încredinţat. Tot ce a fost încredinţat omului s-a prăbuşit în mâinile lui incapabile. Ce minunat să privim la această perioadă care va veni, când tot ce a fost revelat despre Dumnezeu în căile Sale cu oamenii în trecut, va fi realizat de mâinile capabile ale Omului după buna Sa plăcere şi va deveni vizibil într-o desfăşurare minunată. „Buna-plăcere a Domnului va prospera în mâna Lui” (Isaia 53.10).

  Moştenirea lui Dumnezeu va fi administrată prin Hristos în perioada care va veni a domniei şi strălucirii în Împărăţia de o mie de ani. El nu va fi singur în această epocă minunată care va veni. Toate subiectele ţelurilor lui Dumnezeu, care au fost destinate înainte de timp pentru această binecuvântare, alese în Hristos înainte de întemeierea lumii, fiii lui Dumnezeu, ei toţi care stau înaintea Lui în Preaiubitul în har – toţi aceştia au primit o moştenire în El. Dumnezeu va realiza moştenirea minunată, în care Hristos va fi universal sublim, prin aceea că El va aduce pe credincioşi, pe mulţi fii, în posesia ei. Atunci se va împlini deplin vizibilă prima însuşire a tainei, aşa cum ea ne este descrisă detaliat în Efeseni 3.6: comoştenitorii vor primi partea lor de moştenire, căci Hristos va ieşi şi va aduce cu Sine pe sfinţii Săi.

 2. A doua însuşire a tainei este, că sfinţii alcătuiesc împreună un singur.

  Nu sunt două trupuri; „este un singur trup” (Efeseni 4.4). Conform cu Efeseni 2 acest trup unit se compune din aceia cărora apostolul li se adresează în versetele din Efeseni 2.1,2 cu „voi” (aceştia sunt credincioşii dintre naţiuni) şi în Efeseni 2.3 cu „noi” (aceştia sunt credincioşii dintre iudei). Toţi sunt în aceeaşi măsură subiecte ale îndurării bogate şi dragostei mari a lui Dumnezeu. Toţi au stat în aceeaşi moarte spirituală, toţi erau morţi în păcate, dar Dumnezeu i-a adus să trăiască împreună în unitate cu Hristos. El i-a înviat împreună şi i-a aşezat împreună în locurile cereşti în Hristos Isus. Aceştia sunt aceia care acum sunt împăcaţi cu Dumnezeu într-un singur trup. Acesta este trupul din Efeseni 3. Ei nu sunt acum un număr de fii, care împreună sunt moştenitori într-o binecuvântare comună, ci prin acţiunea dătătoare de viaţă a lui Dumnezeu ei sunt legaţi cu Hristos, aşa cum un trup omenesc este legat cu capul său. Această lucrare divină unică în felul ei este un organism viu – este trupul lui Hristos. Aşa cum mulţii fii sunt moştenitori şi au colectiv partea lor la moştenire, tot aşa credincioşii ca trup al lui Hristos sunt corporativ vasul pentru exprimarea gândurilor şi a vieţii Capului acum şi pentru desfăşurarea gloriei în veacurile viitoare.

 3. Ei sunt „părtaşi ai făgăduinţei Sale în Hristos Isus prin Evanghelie”. 

  Ce este deci făgăduinţa în Hristos, la care ei au parte prin Evanghelie? Să citim Tit 1.2,3: „Dumnezeu, care nu poate să mintă, a promis-o mai dinainte de timpurile veacurilor; dar a arătat la timpul Lui Cuvântul Său în predicarea care mi-a fost încredinţată mie, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.” Vezi şi 2. Timotei 1.1: „Viaţa este în Hristos.” Vezi şi 1Ioan 2.24,25: „Dacă va rămâne în voi ce aţi auzit de la început, veţi rămâne şi voi în Fiul şi în Tatăl. Şi aceasta este promisiunea pe care El ne-a dat-o: viaţa eternă.” 

  Noi nu suntem lăsaţi în nesiguranţă cu privire la făgăduinţă. Ea este viaţa, viaţa veşnică. Viaţa şi neputrezirea au fost aduse la lumină prin Evanghelie. Domnul nostru a nimicit moartea prin coborârea Lui în moarte şi a deschis uşa spre viaţă. Vestirea binecuvântată despre aceasta ne este prezentată clar în Evanghelia harului lui Dumnezeu.

Ca să rezumăm: cele trei elemente ale tainei, aşa cum ele ne sunt prezentate în Efeseni 3, sunt:

 1. Moştenirea – aceasta cuprinde, să ai parte împreună cu Hristos de moştenire
 2. Unitate organică – aceasta cuprinde adevărul despre trupul lui Hristos
 3. Făgăduinţa vieţii – aceasta cuprinde relaţie, filiaţiune

Henry James Vine (1871-1934) scrie:

1. este colectivă
2. este corporativă
3. este vie.[1]

Adevărul tainei este că credincioşii Adunării/Bisericii sunt una cu Capul lor glorificat. Deci taina cuprinde adevărul despre Hristos şi Biserică. S-ar putea scrie mult mai mult despre această temă frumoasă despre Hristos şi Biserică, dar cele spuse ar trebui să fie de ajuns pentru a arăta ce este taina.

Conform capitolului acesta Dumnezeu avea două planuri mari, atunci când El în harul Său l-a ales pe Pavel:

 • Efeseni 3.7,8: Ca slujitor al Evangheliei el trebuia să predice printre naţiuni bogăţia de nepătruns a lui Hristos.
 • Efeseni 3.9: Ca slujitor al tainei el trebuia să pună în lumină totul cu privire la administrarea tainei.

Ce minunat este adevărul că Dumnezeu a creat toate lucrurile prin Isus Hristos, pentru ca ele să-I slujească, prin aceea că realizează ţelurile Sale veşnice. Ce minunat, că în timpul actual ar trebui să fie o descoperire pentru căpeteniile şi autorităţile din locurile cereşti despre înţelepciunea felurită a lui Dumnezeu. Taina este realizarea excepţională a lui Dumnezeu, şi El a folosit toate mijloacele Lui ca să realizeze aceasta. Nu este de mirare că noi citim în Coloseni 2.3 că în taină sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi cunoaşterii.

Deoarece aceasta este aşa, noi vrem să ne preocupăm tot mai mult cu acest adevăr preţios, la care noi prin har şi prin răscumpărare avem o parte intimă. Fie ca noi să trăim în lumina acestor lucruri şi să înţelegem aceste lucruri, aşa că noi suntem o bucurie pentru inima lui Dumnezeu şi o onoare pentru Domnul nostru Isus Hristos, Capul Adunării. Privilegiul acesta este acum pentru noi într-un fel cum nu va mai fi în glorie. Acolo nu va fi nimic care să fie împotrivă – nici o încercare, deoarece împrejurările, în care noi vom fi atunci, vor corespunde binecuvântării noastre. Hristos va fi recunoscut universal, însă acum, în timp ce El este lepădat, noi ar trebui să trăim prin puterea Duhului în adevărul acestor lucruri măreţe.


Tradus de la: Was ist „das Geheimnis“
Titlul original: „,The mystery‘—What is it?”

Traducere: Ion Simionescu

Adnotare

[1] Remarca redacţiei: compară în privinţa aceasta H.J. Vine, „One Flock, One Shepherd. John 10:16“.

Mai multe articole ale autorului Norman Anderson (1)

Mai multe articole despre cuvântul cheie Dispensaţionalism (32)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen